I WL

Zajęcia z Diagnostyki Laboratoryjnej odbywają się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM, S.P. Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Marszałkowska 24.

 Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:30, w sali seminaryjnej 1  przy ul. Marszałkowskiej 24 na II piętrze w klatce D.

 Studenci zobowiązani są do przynoszenia ze sobą fartuchów ochronnych i noszenia identyfikatorów. Zakład zapewnia podczas ćwiczeń jednorazowe lateksowe rękawiczki ochronne. Odzież wierzchnia powinna być zawsze oddana do szatni studenckiej w budynku głównym szpitala na 5. piętrze. Studenci posiadający odzież wierzchnią przy sobie, nie będą wpuszczani na sale ćwiczeń.

 Zajęcia z diagnostyki laboratoryjnej kończą się  kolokwium zaliczeniowym, które musi być zaliczone w ciągu 3 tygodni od zakończenia bloku. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Wszelkie nieobecności muszą być bezwzględnie usprawiedliwione oraz odrobione w  terminie zgodnym z harmonogramem zajęć kolejnych grup ćwiczeniowych. Uzyskanie w pierwszym terminie kolokwium (ze swoją grupą dziekańską) ocen 4,5 i 5 upoważnia do ustnego zdawania egzaminu we wcześniejszym terminie, pod warunkiem obecności na wszystkich zajęciach w bloku.

Studenci zobowiązani są do posiadania na zajęciach własnych fartuchów ochronnych oraz identyfikatorów.